Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

3826 e9d7 500
Tags: jojo
Reposted byMissDeWordeHeinous84schottladenkeluxanthtishka

March 07 2019

Tags: webm jojo

January 19 2019

Tags: webm jojo
Reposted frommangoe mangoe

September 11 2018

9741 adb5
Tags: jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurexanth

July 07 2018

Tags: webm jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurenaichxanth

July 03 2018

Tags: webm jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurenawetsrednioxanthkeluweirdscenesinsidethegoldminelukantelu
Tags: webm jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurexanthnaichkelusinni800sx-fr-snglSardionkokolokoAnkhepuddinglordbraindead00v3bsoZoonk11katapultatorgrarzynkabutters

June 25 2018

0657 db66 500
Tags: jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventuretelunaichTullfrogxanthYggry

June 21 2018

June 07 2018

2414 12f7
Tags: react jojo
Reposted bykeluzupkazproszkunaichjojos-bizarre-adventurepanpancernyxanthslova

April 12 2018

Tags: jojo webm iw

April 05 2018

Tags: panzer jojo vidya
Reposted fromxanth xanth

March 05 2018

5836 1abe 500
Tags: jojo
Reposted byfootmanduobixsstefaniaSardionslova

March 03 2018

3640 264e 500
Rozumiem doskonale, niestety mi roadtripy kojarzą się już tylko ze zjebaniem od kiedy ostatnim razem moja karta microsd z sześciogodzinną składanką eurobeatu którą specjalnie przygotowałem na wypad odmówiła współpracy w kluczowym momencie i musiałem przez to słuchać ballad Jacka Kowalskiego przez 600km bo kumpel miał tylko to, a i tak lepsze niż radiostacje. Przykłady https://www.youtube.com/watch?v=9FAnWCkpwqg https://www.youtube.com/watch?v=hFrDetMBk0c mówiąc krótko zaczęło mi odpierdalać nie na żarty, pomimo niepodważalnej zacności pieśni, ile można? Mój Super Gauge za szybko się napełnił i nie mogłem usiedzieć, 5h cisnąłem torrenta na komórce z Initial D Stage 4 Selection kilkukrotnie rozładowując baterię. O Gehenno, Forever Young po tak długim czasie był jak pierwszy deszcz na stuletniej pustyni.
Tags: react truth jojo

February 15 2018

Tags: webm jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurenaichOhSnaptytekv3bsoAnkheNayuthor7oxanth

January 30 2018

6690 47ec 500
Tags: jojo
Reposted fromxanth xanth

January 25 2018

the jojopill
Tags: webm jojo
Reposted bymemesjaszjojos-bizarre-adventurewasnaetyteksobaedhellxanth

January 22 2018

Tags: jojo webm
Reposted fromxanth xanth

January 20 2018

1575 342f
Tags: jojo
Reposted fromtojika4 tojika4 viaSardion Sardion

January 05 2018

>a gay nigger prezbytarian
truly the best villain
Tags: react jojo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl