Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

Tags: jojo webm iw

April 05 2018

Tags: panzer jojo vidya
Reposted fromxanth xanth

March 05 2018

5836 1abe 500
Tags: jojo
Reposted byduobixsstefaniaSardionfootmanslova

March 03 2018

3640 264e 500
Rozumiem doskonale, niestety mi roadtripy kojarzą się już tylko ze zjebaniem od kiedy ostatnim razem moja karta microsd z sześciogodzinną składanką eurobeatu którą specjalnie przygotowałem na wypad odmówiła współpracy w kluczowym momencie i musiałem przez to słuchać ballad Jacka Kowalskiego przez 600km bo kumpel miał tylko to, a i tak lepsze niż radiostacje. Przykłady https://www.youtube.com/watch?v=9FAnWCkpwqg https://www.youtube.com/watch?v=hFrDetMBk0c mówiąc krótko zaczęło mi odpierdalać nie na żarty, pomimo niepodważalnej zacności pieśni, ile można? Mój Super Gauge za szybko się napełnił i nie mogłem usiedzieć, 5h cisnąłem torrenta na komórce z Initial D Stage 4 Selection kilkukrotnie rozładowując baterię. O Gehenno, Forever Young po tak długim czasie był jak pierwszy deszcz na stuletniej pustyni.
Tags: react truth jojo

February 15 2018

Tags: webm jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurenaichOhSnaptytekv3bsoAnkheNayuthor7oxanth

January 30 2018

6690 47ec 500
Tags: jojo
Reposted fromxanth xanth

January 25 2018

the jojopill
Tags: webm jojo
Reposted bymemesjaszjojos-bizarre-adventurewasnaetyteksobaedhellxanthLilium

January 22 2018

Tags: jojo webm
Reposted fromxanth xanth

January 20 2018

1575 342f
Tags: jojo
Reposted fromtojika4 tojika4 viaSardion Sardion

January 05 2018

>a gay nigger prezbytarian
truly the best villain
Tags: react jojo

January 04 2018

3812 157a
Tags: jojo
Reposted fromfungi fungi viaSardion Sardion

January 03 2018

4413 7f5c 500
Tags: jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventureOhSnapv3bsoxanthduobixzelbekonteluSardionnaichjazziee

December 30 2017

8986 9ef1
always wanted to make this edit, finally got to it
Tags: react jojo oc
Reposted byjojos-bizarre-adventureUbikkatapultatorSardionv3bsoduobixnaichzupkazproszkukeluslovazachlannybardzosmacznyRanveldxanththor7oslovaSardionmaciekpnaichNayuv2pxbardzosmacznyslovaOhSnapkeluv3bsobarnabiusz-ttebisxanthitsaccurate

December 25 2017

2433 f3f1
Tags: jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurekeluv3bsogednaichzupkazproszkubardzosmacznyxanth
2432 bad0 500
Tags: jojo
Reposted byjojos-bizarre-adventurezachlannysstefaniaslova

November 17 2017

5662 4ca6
Tags: react jojo
Reposted bymangoekeluwojciechTxanthoipojaratyteknaichNayuckisback
9226 6cf0 500
Tags: pl jojo
Reposted fromxanth xanth

November 01 2017

9155 dfdc
Tags: jojo
Reposted fromzelbekon zelbekon

October 19 2017

5864 e118 500
Tags: jojo cute am
Reposted fromFero Fero viakelu kelu

September 15 2017

7176 be88 500
Tags: jojo
Reposted fromgainaxing gainaxing vianaich naich
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl